"Биоиновейтив" АД има разработен полезен модел на слънцезащитна козметика от микроводорасли. Разработената от "Биоиновейтив" АД слънцезащитна козметика има широк спектър на слънцезащита, като защитава както срещу UVA лъчи така и срещу UVB лъчи. В основата на този продукт е микроводорасловият пигмент астаксантин, който е известен със слънцезащитното си действие.

Полезният модел на слънцезащитната козметика от микроводорасли е в процес на регистрация в Патентното ведомство на Република България.

"Биоиновейтив" АД има разработени 10 полезни модела на хранителни добавки от микроводорасли. Хранителните добавки разработени от "Биоиновейтив" са екологично чисти и съдържат само съставки с доказано благотворно действие върху човешкия организъм. Те осигуряват оптимално количество аминокиселини, витамини, минерали, антиоксиданти, имуностимуланти и др. необходими на хора с активен начин на живот.

В основата на хранителните добавки на "Биоиновейтив" АД са микроводораслите Спирулина и Хлорела както и микроводорасловият пигмент астаксантин.

Полезните модели на хранителни добавки разработени от "Биоиновейтив" АД са в процес на регистрация в Патентното ведомство на Република България.

През Февруари 2015 г. Биоиновейтив АД стартира нова научно-развойна програма "Селектиране на микроводораслови щамове". В началния етап на програмата се проучват щамове от следните видове Spirulina spp., Haematococcus spp. и Chlorella spp.

"Биоиновйтив" АД има разработен полезен модел за модулна инсталация за производство на растителни екстракти. Инсталацията е предназначена за екологично чисто производство на ценни вещества от растителен произход (антиоксиданти, алкалоиди, етерични масла, флавоиди, полифеноли и др.) чрез различни методи за екстракция: екстракция със свръхкритичен СО2 (с или без използването на органичен съразтворител); екстракция със субкритична вода; водна екстракция; алкохолна екстракция; белтъчна хидролизация; анфлораж.

Инсталацията позволява да се извършва екстракция съобразно изискванията (температура, налягане, време на екстракция и др.) на различни технологични схеми за преработка на билки, семена, маслодайни култури, микроводорасли и др.

Полезният модел на модулната инсталация за производство на растителни екстракти е в процес на регистрация в Патентното ведомство на Република България.

 

 

Биотехнологиите в областта на култивирането и мултифункционалните приложения на микроводораслите предлагат рационални и икономически обосновани решения в редица области: хранително-вкусова промишленост, медицина, фармация, козметика, химическа промишленост, енергетика и други. На микроводораслите се възлагат огромни надежди в преодоляване на предизвикателствата на съвременността: здравни проблеми, устойчивост и възпроизводимост на енергийни и хранителни ресурси. Прилагането на биотехнологиите в първичното производство, здравеопазването и индустрията формира понятието "био-икономика" – икономика, основана на задълбочени познания за генетиката и процеси в клетките, възобновяемата биомаса, възможните екологични и ефикасни приложения с висока добавена стойност.

Биоиновейтив АД е подготвило инвестиционен проект за изграждане на пълносистемно аквакултурно стопанство: Предприятие за култивиране и обработка на микроводорасли.

Инвестицията ще се реализира в собствени на Биоиновейтив АД терен с площ от 2358,00 кв.м. и комплекс от сгради с обща РЗП 1930 кв.м. в с.Господиново, общ.Бяла, обл.Варненска.

За Предприятието има издадено Разрешение за строеж №53/23.07.2012г., презаверено на 18.01.2016г. и всички съпътстващи съгласувания от надлежните органи.

Избраната технология е съобразена с климатичните условия на местоположението на реализация на Предприятието и се основава на комбинация на система за култивация от типа Открити водни площи (Open ponds) и Фотобиореактори от тръбен тип, разположени в закрита, с контролирани параметри, среда. Басейните са от стоманобетонна конструкция, фотобиореакторите са разботени въз основа на патентован от дружеството полезeн модел „Фотобиореактор за индустриална култивация на автотрофни организми“.

Чрез въведена Система за контрол и мониторинг, в басейните и фотобиореактирите ще се поддържат оптимални условия за развитие на организмите: хидрохимичен състав, температура, разбъркване и др.

Технологията е на принципа на рециркулиране на водата и обезпечава затворен цикъл на производството на микроводорасли. Отделената вода при сепарацията съдържа полезни за последващата култивация хранителни вещества и с помощта на тръбна инсталация е предвидено да се връща обратно в работните басейни.

Предвижда се в резултат на преработката на микроводорасли да се извличат биологично активни вещества с цел създаване на множество продукти (масла, пигменти, суровини за фармацевтичната и козметичната промишленост, храни и добавки към храните с предназначение както за хора, така и за животни), вкл. и екстракция на астаксантин от H.рluvialis.